Jägarinfo

Glöte Viltvårdsområde

Med siktet inställt på viltvård och jakt

FÖR JÄGARE

Generellt


  • Alla som jagar inom Glöte VVO måste ha kännedom om föreningens regler, om jaktområdet och dess gränser.
  • Jakträttsbevis och legitimation ska alltid medföras vid jakt och uppvisas vid anmodan från markägare eller annan jägare.
  • Jaktvärden kan lösa jaktgästbevis för en (1) gäst per dag. Mer om Jaktgästbevis.
  • Alla som deltar i jakt skall vara jägarförsäkrad och betalat statligt jaktkort för innevarande jaktår.
  • Jägare och jaktgäster är skyldiga att känna till lagar och jaktförfattningar samt inneha licens för sitt jaktvapen.
  • Använd varselkläder för säkrare jakt och tänk på att också andra vistas i skog och mark.

Inom Glöte VVOf gäller det beslut som fattats på årsstämma.


Medlemmar kan begära ut stämmoprotokollet. Kontakta styrelsen.

Älgjakt

Älgjakten inom Glöte VVOf bedrivs som gemensamhetsjakt. Området är uppdelat på fem jaktlag, tre stora (Glötnäset, Häggingåsen och Svartåsvallen) och två mindre (Svartbäckdalen och Dravagen). Lagens jaktledare utses årligen på jaktstämman som även  beslutar om villkor för deltagande i jakten, avskjutningens omfattning och inriktning, tid och sätt för jaktutövningen samt grunderna för fördelning av jaktbyte.


Jakträttsinnehavare är berättigad att lösa ett för jakt efter älg gällande jakträttsbevis för varje fullt 250 tal hektar. Jakträttsbevis för älg kostar tillsvidare 150 kr/år.


Älgjägare måste avlägga skjutprov. Skjutkrav för att delta i älgjakten är 4 träff på en stå/löpserie. Se Glöte Jaktskytteklubb nedan.

HUNDAR


Träning

För att träna hundar inom Glöte VVO måste du vara jakträttsinnehavare alternativt lösa ett jaktgästbevis och följa en jakträttsinnehavare. I övrigt gäller samma villkor som vid jakt dvs. max en (1) jaktgäst per dag och jaktvärden ska hålla direkt uppsikt över gästen. Mer om jakt med jaktgäster och jaktgästbevis.

All annan träning av främmande hundar inom området är förbjudet.


Jaktprov

Den som vill gå jaktprov med hund på VVO:ts marker måste  vara jakträttsinnehavare inom Glöte VVOF eller följa en jakträttsinnehavare samt lösa jaktgästbevis.


Om provet sker under tid då älgjakt är tillåtet ska jakträttsinnehavaren i god tid kontakta berörd jaktledare för samråd om marker samt informera styrelsen.

Småviltsjakt/Övrig jakt

Övrig jakt kallas också för småviltsjakt. Till småviltsjakt hör även jakt på björn. Småviltsjakt bedrivs av envar jaktberättigad inom hela viltvårdsområdet s k områdesjakt. Ett jakträttsbevis för småvilt kostar tillsvidare 150 kr/år.


För att bedriva småviltsjakt krävs ett jakträttsbevis gällande 250  hektar. Där två eller flera samfällt är ägare av en fastighet bör jakträttsbevis utställas på delägarna gemensamt men sådant bevis gäller endast för en delägare i sänder.


Licensjakt på björn

Björnjakt bedrivs som områdesjakt. Första veckan organiseras ofta gemensam björnjakt. För mer information om det, kontakta styrelsen.  Tilldelning, jakttider, ansvarsfrågor m m; Se information på Länsstyrelsens hemsida.


Licensjakt på lodjur

Se information på Länsstyrelsens hemsida.


Glöte Jaktskyttebana


Glöte Jaktskytteklubb har en utmärkt skjutbana med fina träningsmöjligheter på älg, lerduva och 50-meters "grisbana". 

Föreningen har årsmöte i februari månad. Ordförande är Birger Martinsson

Skjutbanans aktiviteter

​Skjutbanan har öppet under sommaren. Öppettiderna hittar ni i kalendern på www.glote.se

På skjutbanan behövs ideella krafter för att kunna hålla öppet för övningsskytte, jaktstigar m m. Den som vill göra en insats kan kontakta ordföranden.