Övrig jakt - Småvilt

ÖVRIG JAKT - SMÅVILTSJAKT

Övrig jakt kallas också för småviltsjakt. Till småviltsjakt hör även jakt på björn. Småviltsjakt bedrivs av envar jaktberättigad inom hela viltvårdsområdet s k områdesjakt. Ett jakträttsbevis för småvilt kostar tillsvidare 250 kr/år.

För att bedriva småviltsjakt krävs ett jakträttsbevis gällande 250  hektar. Där två eller flera samfällt är ägare av en fastighet bör jakträttsbevis utställas på delägarna gemensamt men sådant bevis gäller endast för en delägare i sänder.


Licensjakt på björn

Björnjakt bedrivs som områdesjakt. Första veckan organiseras ofta gemensam björnjakt. För mer information om det, kontakta styrelsen.  Tilldelning, jakttider, ansvarsfrågor m m; Se information på Länsstyrelsens hemsida.


Fållfångst

Enligt 7 § i Föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap ska fångstredskap, vare sig de är gillrade eller inte, vara väderbestända, märkas med typbeteckning samt vara försedd med användarens namn, adress och telefonnummer. Omärkta fällor kan omhändertas.


Licensjakt på lodjur

Se information på Länsstyrelsens hemsida.Glöte Kronskötselområde

Länsstyrelsen i Jämtlands län har efter ansökan från Glöte VVO anslutit vårt viltvårdsområde till Glöte kronskötselområde. Jakten bedrivs som områdesjakt dvs. enskild jakt över hela viltvårdsområdet oberoende av fastighetsgränser. Den som har jaktkort för småvilt dvs. övrig jakt utställt av Glöte VVO är berättigad till jakt efter kronhjort enligt gällande lagar och regler.

Avskjutningsmålet 2021/2022 för hela Glöte Kronhjortsskötselområde (samma som Glöte Älgskötselområde) är totalt 17 djur fördelat på 3 hjort, 7 hind och 7 kalv. Jägaren måste själv kontrollera att avskjutningsmålet inte redan är uppfyllt. Avskjutningsmål och rapportering av skjutet vilt sker enklast på Jaktrapport.   Mer om Jakt på kronhjort finns att läsa på Länsstyrelsens websida.