Markägarinfo

Glöte Viltvårdsområde

Med siktet inställt på viltvård och jakt

FÖR MARKÄGARE

Glöte Viltvårdsområde består av marker från ca 150 fastigheter varav de flesta ägs av privata markägare. Fastigheternas storlek varierar från 4 ha till ca 2 000 ha. En genomsnittlig fastighet inom Glöte VVOf är ca 135 ha stor.

Arealförteckning

Inom Glöte VVOF ska markägaren lämna en årligg rapport om hur jaktmarken på den egna fastigheten ska att användas nästa jaktår.

ÅRET som FASTIGHETSÄGARE
inom Glöte VVOf

Februari

Före jaktstämman som hålls i februari varje år skickas, tillsammans med kallelse till stämman, en arealförteckning till markägaren med uppgifter om hur jaktmarken nyttjats på fastigheten innevarande år samt hur många hektar respektive jägare har. På förteckningen finns fler uppgifter som föreningen har om fastigheten t ex ägarförhållanden, fastighetens totala areal och hur mycket mark som ev. inte nyttjas. För samägda fastigheter skickas kallelse och arealförteckning till en av delägarna.

Den som inte behöver anmäla några ändringar måste ändå meddela detta till föreningen. Då är det enklast att använda formuläret som finns här på hemsidan. Observera att formuläret bara kan användas om du inte har några ändringar att anmäla för din fastighet.

Om du vill anmäla förändringar i fastighetens nyttjande av jaktmark kommande jaktår ska de nya uppgifterna skrivas in på arealförteckningen och den ska skicka tillbaka senast den 1 maj. (2019 är senaste datum den 31 juli pga. omfattande förändringar på markägarsidan.) Endast en arealförteckningper fastighet ska lämnas in.


Maj

Inkomna handlingar för kommande jaktår sammanställs av styrelsen och presenteras på extrastämman som hålls i början av maj. (2019 kommer extrastämman att hållas den 4 augusti kl 18).

I och med att extrastämman har hållits är markanvändningen och jägarkåren för kommande jaktår fastställt och inga ändringar kan göras. 


Överlåtelse av jakträtt

Markägare (ej arrendatorer) har möjlighet att överlåta sin jakträtt till "make/maka, föräldrar, barn och barnbarn". Sådan överlåtelse anmäls i samband med att arealförteckningen skickas in.

Som markägare (ej arrendatorer) kan du också göra en tillfällig överlåtelse. Även då kan överlåtelse ske till "make, maka, föräldrar, barn och barnbarn" samt till annan medlem i föreningen. Tillfällig överlåtelse ska anmälas till styrelsens ordförande se Kontakt. En sådan anmälan kan göras via SMS eller mail. Den som jagar i markägarens ställe ska kunna visa upp en fullmakt/överlåtelsehandling från dig. En malla för ändåmålet finns för nedladdning under Dokument.

Upplåtelse av jakträtt

Markägare som vill upplåta sin jakträtt ska upprätta ett arrendekontrakt. Den som arrenderar mark får inte arrendera ut den vidare till annan person, om det inte finns inskrivet i arrende-kontraktet. Om sådana överenskommelser finns ska markägaren skicka in en handling som styrker detta till styrelsen.